Leta i den här bloggen

Amlodipin BMM Pharma Tablett 10 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Amlodipin BMM Pharma och vad används det för?
2. Innan du använder Amlodipin BMM Pharma
3. Hur du använder Amlodipin BMM Pharma
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Amlodipin BMM Pharma


Vad innehåller Amlodipin BMM Pharma?
- Det aktiva innehållsämnet är amlodipinbesilat motsvarande 5 mg respektive 10 mg amlodipin

- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, natriumstärkelseglykolat, vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.

Innehavare av godkännande för försäljning
Innehavare av godkännande för försäljning

BMM Pharma AB

Blasieholmsgatan 2

S-111 48 Stockholm


Tillverkare
Tillverkare

Basic Pharma Manufacturing B.V.

Burgemeester Lemmensstraat 352

6163 JT Geleen

Nederländerna

1. VAD ÄR AMLODIPIN BMM PHARMA OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
Läkemedlets utseende:
Amlodipin BMM Pharma 5 mg tabletter är vita, runda och märkta BMM på ena sidan och 5 på den andra sidan.

Amlodipin BMM Pharma 10 mg tabletter är vita, runda och märkta BMM på ena sidan och 10 på den andra sidan.

Läkemedelsgrupp
Amlodipin BMM Pharma är en så kallad kalciumblockerare som sänker blodtrycket genom att minska motståndet i kroppens blodådror. Vid kärlkramp (angina pectoris) får hjärtat för lite syre. Amlodipin BMM Pharma vidgar hjärtats blodkärl så att hjärtat får mer syre och därmed avlastas.

Vad används Amlodipin BMM Pharma för?
Amlodipin BMM Pharma används mot högt blodtryck och kärlkramp. Amlodipin som finns i Amlodipin BMM Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER AMLODIPIN BMM PHARMA
Använd inte Amlodipin BMM Pharma:
- om du har mycket lågt blodtryck

- vid chocktillstånd

- om du är överkänslig (allergisk) mot amlodipin, andra dihydropyridiner eller något av övriga innehållsämnen i Amlodipin BMM Pharma.

- om du har hjärtsvikt efter akut hjärtinfarkt

- vid förträngning av den stora kroppspulsådern eller dess utflödesområde från hjärtat


Var särskilt försiktig med Amlodipin BMM Pharma:
- om du har dålig hjärtfunktion, t ex hjärtsvikt

- om du har nedsatt leverfunktion

Intag av Amlodipin BMM Pharma med mat och dryck:
Tabletterna kan tas oberoende av måltider och med tillräcklig mängd vätska, t.ex ett glas vatten.

Graviditet
Amlodipin BMM Pharma bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Rådfråga din läkare eller farmacevt innan du tar något läkemedel.

Amning
Amlodipin BMM Pharma bör inte användas under amning om det inte är absolut nödvändigt. Rådfråga din läkare eller farmacevt innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner:
Amlodipin kan påverkaförmågan att köra bil eller att använda verktyg eller maskiner. Särskilt i början av behandlingen bör man vara försiktig tills man vet hur man reagerar på amlodipin eftersom amlodipin kan ge yrsel, huvudvärk, trötthet och illamående.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Användning av andra läkemedel:
Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,även receptfria sådana eller naturprodukter. Läkaren bör särskilt informeras om du använder:

- andra blodtryckssänkande läkemedel.

- flukonazol, ketokonazol eller itrakonazol (läkemedel för behandling av svampinfektioner)

- diltiazem eller verapamil (läkemedel för behandling av högt blodtryck eller hjärtproblem)

- erytromycin, klaritromycin eller telitromycin (antibiotika)

- nefazodon (läkemedel för behandling av depression)

- fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin (läkemedel för behandling av epilepsi)

- rifampicin (antibiotika för behandling av tuberkulos)

- örtmediciner som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) eller

- läkemedel för behandling av HIV-infektion (t ex ritonavir)


3. HUR DU ANVÄNDER AMLODIPIN BMM PHARMA
Doseringsanvisning
Använd alltid Amlodipin BMM Pharma enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller fråga på apoteket om du är osäker. Vanlig dos är 5 mg 1 gång dagligen. Vid behov kan dosen ökas till 10 mg 1 gång dagligen.

Administrering
Tabletterna kan tas oberoende av måltider och med tillräcklig mängd vätska, t.ex ett glas vatten.

Om du upplever att effekten av Amlodipin BMM Pharma är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller till apoteket.

Om du använder mera Amlodipin BMM Pharma än du borde:
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 för Sverige och 09-471 977 för Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Amlodipin BMM Pharma:
Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. Ta nästa dos då det normalt skulle vara dags för den.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Amlodipin BMM Pharma orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

sömnproblem

huvudvärk (speciellt i början av behandlingen)

trötthet

yrsel

magsmärtor, illamående

rodnad

ankelsvullnad, ödemMindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

muntorrhet

ökad svettning

stickningar i huden och andra förändrade känselförnimmelser i huden

allmän sjukdomskänsla

darrningar

svimning

kraftlöshet

smakförändringar

ändrad sinnesstämning (t.ex. ångest), depression

synrubbningar

öronsus

hjärtklappning, bröstsmärtor

lågt blodtryck

andnöd, snuva

diarré, förstoppning, kräkningar, sur mage

hudutslag, klåda, missfärgning av huden, håravfall

ryggsmärtor, muskelvärk och kramper, ledbesvär

ökad frekvens vattenkastning

impotens, bröstförstoring hos män

viktökning, viktminskningSällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

förvirringMycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

hjärtinfarkt, arytmier (oregelbunden hjärtrytm)

minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar

högt blodtryck

högt blodsocker

perifer nervsjukdom (kan yttra sig som exempelvis domningar, nedsatt känsla och brännande smärta)

kärlinflammation

hosta

fotosensitivitet (ljuskänslighet)

inflammation i magsäcksslemhinnan

inflammation i bukspottkörteln

gulsot, hepatit, förhöjda levervärden

gingivalhyperplasi (förstoring av tandköttet)

nässelutslag

allergiska reaktioner inklusive svåra hudreaktioner och svullnad i ansiktet, ibland även i halsen och struphuvudet och andningsproblem
Du bör uppsöka läkare omedelbart om du upplever symtom av angioödem, såsom:

- svullnad i ansikte, tunga eller svalg.

- sväljsvårigheter

- hudutslag och andningssvårigheterOm du får starka eller störande biverkningar, kontakta din läkare. Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV AMLODIPIN BMM PHARMA
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.5 mg: Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

10 mg: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar